عشق به خدا تنها عشقی است که از دو طرفه بودنش اطمینان دارید...!