خیلی این جمله به دلــــــــــم نشست ...!

خدایـــــــــــا ...!

خودت به این خوبی ...

بنده هات به کی رفتن ...!