اگر یه روز تنها شدی ،

اگه دیدی بغض کردی ولی دلیل گریه کردن پیدا نمی کنی

بدون که دل خدا برات تنگ شده میخواد صداش کنی.