ســــلامتی فهم و شعــــــور

اون بچه ای که

وقتـــــــی بارون مــــــیومد ،،

سرشو بالا کرد و گفت : خــــــــُدایا دنــــــیایـــــیه ک خـــــودت ساختـــــی

گریه چرا؟؟؟