وقتی چترت خداست بگذار ابر سرنوشت هر چقدر میخواهد ببارد. 

وقتی دلت با خداست بگذار هر کس میخواهد دلت را بشکند.