ای انسان یادت باشد... اگر وارد دوزخ شدی، از 

""تلخی عذاب"" به خدا شکایت نکن

این همان""شیرینی گناهی"" است که در دنیا از آن لذت میبردی...