خدایا

هرچی بیشتر آدماتو شناختم...

بیشتر عاشقت شدم

هر چی بیشتر دنیاتو دیدم...

بیشتر ازش زده شدم

هرچی بیشتر زنده موندم

اشتیاغم برای بودن در کنارت بیشتر شد...