گلوله نمی دانست

تفنگ نمی دانست

شکارچی نمی دانست

پرنده داشت برای جوجه هایش غذامیبرد

خداکه می دانست!

نمی دانست؟؟

خدایا بعضی مواقع توچیزی که میگن حکمتت هست میمونم.😢😔