بد نیست هر از گاهی شبا موقع خواب ...

پیش خودت مقایسه کنی :

تعداد لایک هایی که تو دنیای مجازی نثار آدم ها می کنی

با تعداد شکر هایی که تو دنیای واقعی نثار خدا می کنی...

عشق فقط خداااا