انسان، موجودی است که در نهایت شکست، باز هم تکیه گاهی از جنس خدا دارد. آن سوی نداشته ها، خدایست که داشتنش همهٔ داشتن هاست... √