خــــــــــدایا دریاب این بنده ات را...

بنده اے کہ تو خنده هاش گفت:

خـــــــــــــــدایا شـــــــــــکرت !!

و تو گریہ هاش گفت:

خــــــــدا بــــــــــزرگه !!

و وقتی ادمات دلشو شکستن گفت:

مــــــــــنم خدایے دارم★